Chính sách dữ liệu cá nhân và cookie

Chính sách dữ liệu cá nhân và cookie                                                                             Phiên bản: 1

 

Thông tin cơ bản

Trollbeads A/S, Số CVR: 28 71 70 24, Toldbodgade 13, 1253 Copenhagen K (sau đây được gọi là “chúng tôi” và “của chúng tôi”) xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị theo chính sách dữ liệu cá nhân và cookie này (sau đây gọi là “chính sách dữ liệu cá nhân”).

Chính sách dữ liệu cá nhân này, cùng với điều khoản bán hàng của chúng tôi, giải thích việc xử lý dữ liệu cá nhân mà Trollbeads cam kết liên quan đến việc quý vị sử dụng trang chủ www.trollbeads.comcủa chúng tôi, mua sản phẩm và đăng ký nhận bản tin của chúng tôi . Chính sách dữ liệu cá nhân nhằm mục đích làm rõ những loại dữ liệu mà chúng tôi thu thập, lý do tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu và chúng tôi sử dụng dữ liệu đó vì những mục đích gì.   

Chúng tôi có quyền cập nhật chính sách dữ liệu cá nhân này vào bất kỳ thời điểm nhất định nào và do đó, quý vị nên thường xuyên truy cập trang này để đảm bảo rằng quý vị quen thuộc với bất kỳ thay đổi chính sách tiềm năng nào.

 

Dữ liệu chúng tôi thu thập

Dữ lệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân là thông tin có thể, bằng cách này hay cách khác, được sử dụng để nhận dạng quý vị, chẳng hạn như địa chỉ, giới tính, tên, v.v. của quý vị.

Chúng tôi thu thập và lưu trữ dữ liệu mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi liên quan đến việc sử dụng trang chủ của chúng tôi, đăng ký tài khoản người dùng và đặt hàng hoặc cung cấp sự chấp thuận để chúng tôi gửi bản tin của chúng tôi cho quý vị.

Dữ liệu cá nhân được thu thập thông thường sẽ bao gồm họ và tên, địa chỉ, email, số điện thoại, thông tin thanh toán, v.v. của quý vị. 

Cookies

Cookie là các tập tin văn bản nhỏ mà chúng tôi sử dụng để cải thiện và điều chỉnh hợp lý trải nghiệm người dùng cho quý vị và cho các mục đích thống kê của trang web. Các tập tin này được lưu trữ trong trình duyệt của quý vị và cho phép chúng tôi nhận ra quý vị khi quý vị truy cập lại trang chủ của chúng tôi.

Quý vị luôn có thể loại bỏ cookie hoặc xóa các cookie hiện có bằng cách thay đổi các cài đặt trình duyệt của quý vị. Cách quý vị loại bỏ cookie là khác nhau giữa các trình duyệt. Tuy nhiên, quý vị nên lưu ý rằng nếu quý vị loại bỏ cookie, thì có thể có một số chức năng và dịch vụ nhất định sẽ bị tắt khi sử dụng internet. 

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về các cookie cá nhân mà chúng tôi sử dụng và mục đích chúng tôi sử dụng chúng trong phần tổng quan về Cookie của chúng tôi.

Danh sách cookie trong tổng quan về Cookie được cập nhật hàng tháng.

 

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị

Dữ liệu cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi được sử dụng để hoàn tất đơn đặt hàng của quý vị, bao gồm việc trao đổi thông tin với quý vị về đơn đặt hàng của quý vị và cung cấp cho quý vị những thông tin và các thỏa thuận đặc biệt, bao gồm các thỏa thuận đặc biệt về các sản phẩm tương tự với (các) sản phẩm mà quý vị đã mua (trừ khi quý vị cho chúng tôi biết quý vị không muốn nhận những thông tin như vậy). Dữ liệu cá nhân cũng được sử dụng để gửi cho quý vị các bản tin (sau đây tất cả các điều trên được gọi là “Mục Đích”).

Chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân về quý vị có liên quan và đủ để hoàn thành Mục Đích.

 

Cách chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của quý vị

Dữ liệu cá nhân của quý vị được lưu trữ trên các máy chủ bên trong EU, do đó dữ liệu cá nhân của quý vị sẽ luôn được bảo vệ theo Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu Chung. Chúng tôi chỉ sử dụng các cơ quan chi nhánh xử lý dữ liệu từ các quốc gia thành viên EU hoặc từ các nước có thể đảm bảo rằng dữ liệu của quý vị sẽ được bảo vệ đầy đủ.

 

Bảo mật và bảo vệ

Chúng tôi liên tục giám sát việc chúng tôi và các cơ quan xử lý dữ liệu của chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức cần thiết để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của quý vị không bị tiêu hủy, bị mất hay bị giảm giá trị một cách vô ý hay bất hợp pháp. Ngoài ra, chúng tôi đảm bảo rằng chúng sẽ không được chia sẻ hoặc truy cập bởi các bên không được cho phép, bị lạm dụng hoặc xử lý theo cách khác mà vi phạm các quy tắc có hiệu lực tại bất kỳ thời điểm nhất định nào liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân.

Nếu chúng tôi gặp phải hành vi vi phạm bảo mật trong trường hợp chúng tôi đánh giá rằng có nguy cơ cao là dữ liệu cá nhân của quý vị đang bị lạm dụng, thì chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị về hành vi vi phạm bảo mật này không quá chậm trễ. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho quý vị về các biện pháp chúng tôi đã thực hiện để làm giảm nguy cơ dữ liệu cá nhân của quý vị bị lạm dụng.

 

Chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị

Chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của quý vị cho bên thứ ba khi chúng tôi tin rằng điều này là cần thiết để:

  • tuân thủ pháp luật, bao gồm cả trường hợp chúng tôi có nghĩa vụ chuyển giao hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị với cơ quan thực thi pháp luật
  • áp dụng hoặc sử dụng các điều khoản bán hàng của chính chúng tôi hoặc
  • bảo vệ quyền , tài sản, bảo mật, các nhân viên của chúng tôi hoặc những người khác.
  • Trừ khi vì các mục đích khác với các mục đích nêu trên, không thì quý vị sẽ được thông báo khi dữ liệu cá nhân của quý vị được chia sẻ với bên thứ ba và quý vị sẽ có thể ngăn chặn việc chia sẻ dữ liệu này.

 

Xóa dữ liệu cá nhân của quý vị

Dữ liệu cá nhân của quý vị được lưu trữ trong khoảng thời gian cho phép theo Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu Chung và chúng tôi sẽ xóa dữ liệu của quý vị khi không còn cần thiết giữ lại dữ liệu đó để hoàn thành Mục Đích. Độ dài của khoảng thời gian sẽ lưu trữ dữ liệu của quý vị phụ thuộc vào bản chất của dữ liệu và cơ sở để lưu trữ dữ liệu đó.

 

Quyền của quý vị

Theo các điều khoản của Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu Chung, quý vị luôn có thể yêu cầu thông tin và kiến thức sâu về những dữ liệu đã đăng ký mà chúng tôi có về quý vị và để phản đối việc đăng ký này.

Nếu quý vị đã tạo tài khoản người dùng trên trang chủ của chúng tôi, thì quý vị có thể đăng nhập vào tài khoản của mình bất kỳ lúc nào và yêu cầu bản sao thông tin tải xuống mà chúng tôi đã lưu trữ về quý vị. Quý vị cũng có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ dataprotection@trollbeads.com

Quý vị có thể bất cứ lúc nào yêu cầu chúng tôi điều chỉnh dữ liệu, phản đối việc chúng tôi lưu trữ dữ liệu hoặc yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị. 

Nếu quý vị muốn than phiền về việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị, thì quý vị có thể than phiền với Cơ Quan Bảo Vệ Dữ Liệu Đan Mạch, Borgergade 28, 1300 Copenhagen K. Điện thoại: 33 19 32 00 hoặc gửi email đến dt@datatilsynet.dk.

 

Cơ quan kiểm soát dữ liệu

Dữ liệu cá nhân của quý vị được thu thập và xử lý bởi:

Trollbeads A/S
Số CVR: 28717024
Toldbodgade 13
1253 Copenhagen K
dataprotection@trollbeads.com